illusztráció

Pályázati kiírás és szabályzat

I. Célok

 

A turisztikai piac állandóan változó igényei hazánkban is újszerű megoldások bevezetésére sarkallnak, melyben fontos szerepet játszik a feltörekvő generáció innovatív gondolkodásmódja. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3/4; nyilvántartási szám: 20-01-0001187; a továbbiakban: „MTSZA”) által alapított CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; cégjegyzékszám: 01-09-379393; a továbbiakban „CheckINN”) munkájának célja a turizmus ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód ösztönzése a felsőoktatásban résztvevő hallgatók körében, akik egyben a szakmai utánpótlást képviselik. A CheckINN egy olyan turisztikai innovációs hub, amely magában foglal minden olyan kreatív és újszerű kezdeményezést a turizmusban, ami elősegíti az ágazati értékteremtést és kapcsolatépítést. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.; intézményi azonosító: FI73435; a továbbiakban „MOME”) Magyarország egyik legelismertebb egyeteme, amely a kreativitás, az oktatás és innováció bölcsője. A MOME célja, hogy olyan értékeket teremtsen, amelyek élhetőbbé teszik környezetünket és formálják a hazai alkotói, tervezői kultúrát.

 

A CheckINN Revitalizátor ötletpályázatot (a továbbiakban: „Verseny”) közösen meghirdető CheckINN, valamint MOME hisz a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók újszerű látásmódjában, szaktudásában, valamint innovatív gondolkodásmódjában, melyet a Verseny által kíván ösztönözni és elismerni. Hisszük, hogy a versenyelőny kialakításához, illetve megőrzéséhez elengedhetetlen az innovatív ötletek szakmai támogatása és piacra segítése.

 

A Verseny célja elhagyatott vagy funkciójukat veszített területek, ingatlanok turisztikai célú újrahasznosítására vonatkozó ötleteinek díjazása. A Verseny lehetőséget biztosít a felsőoktatási hallgatók számára kreatív koncepciójuk kidolgozására és ezáltal az értékteremtésre, mind turisztikai, mind építészeti és design szempontjából egyaránt. A Verseny keretében a Pályázóknak lehetőségében áll az ágazatokon átívelő, komplex gondolkodásmód és folyamatok elsajátítása, valamint a szakmai ismeretek bővítése és elmélyítése. A CheckINN Revitalizátor során egy képzeletbeli fejlesztői csapatot alkotva lehetőség nyílik új funkciót álmodni egy-egy jobb sorsa érdemes rozsdaövezeti vagy elhagyatott terület, épület számára a különböző szinergiákat kihasználva.

 

II. A Verseny általános bemutatása

 

A CheckINN, valamint a MOME az innováció iránti elkötelezettségével, illetve a vállalkozói szellem előre mozdításának érdekében meghirdeti a CheckINN Revitalizátor elnevezésű ötletpályázatot a magyarországi felsőoktatásban résztvevő összes hallgató számára. A nagyszabású Verseny keretén belül, a hallgatóknak 3 fős csapatokban lehetőségük van innovációs ötletüket benyújtani. A pályamunkák két fordulóban kerülnek kidolgozásra és bírálatra. Az első forduló során egy 2 perces kreatív anyagot kell benyújtaniuk a csapatoknak, amelyben bemutatásra kerül a csapat, a revitalizálni kívánt terület vagy épületegyüttes, illetve a turisztikai célú újrahasznosítás ötlete (beadási időtartam: 2024.04.01-2024.05.15.) Az első fordulóban benyújtott pályaművek közül a CheckINN és MOME által delegált szakmai zsűri fogja kiválasztani a 10, második fordulóba továbbjutó projektet. A második fordulóban, egy maximum 20 oldalas kreatív dokumentumban, kell részletezni a revitalizálás turisztikai, gazdasági és építészeti, dizájn folyamatait a hallgatók tudásszintjéhez mérten. (beadási határidő: 2024.07.31). A IX. pont szerinti szakértő bírálók (a továbbiakban: „Bíráló Bizottság”) által legjobbnak ítélt pályamunkák (összesen 2 csapat) 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) pénzdíjazásban részesülnek.

 

 

III. A Versenyben résztvevő szereplők

 

1. A Versenyt meghirdető Fél:

 

CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., III. emelet 4. ajtó

Adószám: 29024599-2-41;

Képviselő: dr. Princzinger Péter, ügyvezető

 

Valamint

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Adószám: 19253172-2-43

Képviselő: Matheidesz Réka, vezérigazgató

 

(a továbbiakban: „Kiírók”)

A Versennyel kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése a CheckINN hatásköre. 

 

2. Pályázók köre:

 

A Versenyben mindazon nagykorú és cselekvőképes, nappali, esti, vagy levelező tagozaton tanuló, az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárságával vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2023/2024 tanév tavaszi félévében aktív. A Versenyben részt vehet alap-, illetve mesterszakos hallgató is. A Versenyben résztvevők (a továbbiakban: Pályázók, egyes számban Pályázó) kizárólag háromfős csapatot alkotva (a továbbiakban: Csapat), nyújthatnak be pályamunkát (a továbbiakban: „Pályamunka”) a Versenyben való részvételre.

A Kiírók bátorítják a Pályázókat arra, hogy különböző szakterületek hallgatóiból álló, szakmailag vegyes Csapatokat alkossanak, és így átfogó, több nézőpontú szemlélettel közelítsék meg a feladatot.

 

A Pályázóknak a Versenyben való részvételre jelentkezéskor egyedi csapatnevet (a továbbiakban: „Csapatnév”) szükséges megadniuk. A megadott egyedi Csapatnévként nem választható és használható olyan név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:

 1. jogellenes (így különösen harmadik személy jogait, szerzői jogot, névjogot vagy más személyiségi jogát sértő), vagy
 2. obszcén, közerkölcsöt sértő, gyűlöletet, vagy félelmet keltő, vagy
 3. megtévesztő.

 

A Pályázó elfogadja, hogy abban az esetben, ha a pályázó Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor vagy a Pályamunka benyújtását követően, de legkésőbb az Eredményhirdetésig, a Csapat (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó) a Pályázatban való részvételből a jelen versenykiírásban (a továbbiakban: „jelen Versenykiírás”) írtak szerint kizárásra kerülhet.

 

IV. Pályamunkák témája

 

Magyarországon nagy mennyiségű olyan, többnyire beépített terület található, amely korábbi ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi funkcióját elvesztette. Ezeken az alulhasznosított vagy használaton kívüli, és így leromlott állapotú, jellemzően környezetszennyezéssel is terhelt területeken sok esetben értékes épületek, részben műemlékek is pusztulnak. A városokban és környezetükben található, különböző léptékű barnamezős területek azonban egy környezeti és műszaki beavatkozást követően újra értéknövelt, fejleszthető területté alakíthatók.

 

A fejlesztések nyomán ezek az elhagyatott, de értékes területek újra bevonhatók a vidéki és városi élet körforgásába, egyben befoltozva és újra élhetővé téve a megsérült városi szövetet. A tervezett rehabilitáció ugyanakkor segítséget ad a városok környezetbarát módon való újjáélesztésére, a meglévő zöldterületek megóvására is, nem utolsó sorban pedig az ipari épületek romantikája, a megtalált funkcionális épületek nagyszerűségének bemutatása kulturális identitásunkat is formálja.

 

A rozsdaövezeti akcióterületek beavatkozásai során fontos szempont, hogy a Pályázók a terület korábbi funkcióját átgondolva egy, a környezetéhez jobban illeszkedő tevékenységet képzeljenek a helyére, amely nem feltétlenül ipari, hanem sok esetben lakó- vagy szolgáltató funkció. A Verseny során arra kérjük a nevező Csapatokat, hogy váljanak egy képzeletbeli fejlesztő csapat tagjaivá, és építészként, gazdasági vagy turisztikai szakemberként kutassanak fel, és ismerjenek meg Magyarország területén található, funkciójukat vesztett, de általuk értékesnek ítélt olyan barnamezős területeket, amelyek újrahasznosítása elsősorban a turisztikai célú fejlesztési potenciált bizonyítja. A pályázatok kialakításánál a fantázia szabadon engedése mellett érdemes törekedni a projektek realisztikusságára is. Ez értendő mind a revitalizálni kívánt lokáció állapotára és a projekt költségigényének mértékére is. A Verseny későbbi szakaszában a Bíráló Bizottság által értékesnek ítélt ötletek esetében a tervezett beavatkozások elmélyültebb kidolgozására nyílik lehetőség.

 

V. A verseny menete

 

1. forduló

 

A Pályázók feladata egy koncepció bemutatása egy kreatív prezentáció formájában, amely tartalma fókuszba helyezi a megtalált barnamezős helyszín, a tágabb rozsdaövezeti akcióterület, a helyszínre javasolt turisztikai funkció, a koncepció vizuális bemutatását, valamint a Csapat rövid ismertetését. A Pályamunkákat az alább meghatározott online rendszeren keresztül az alábbi struktúra szerint várjuk:

 

A Verseny 1. fordulójára benyújtandó munkarész:

 

Az ötlet prezentációja egyetlen, legfeljebb 2 perc hosszúságú, legfeljebb 1GB méretű médiafájl, mp4 formátumban (javasolt minőség: 1080p). A médiafájl részét képezheti slideshow, animáció, film, terv, képek, stop-motion, kézi vagy digitális technikával készített ábrák, rajzok, feliratok, hang, zene, narráció stb. A médiafájlnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyből a csapat és annak pályázatra reflektáló gondolatai megismerhetőek.

Az 1. fordulót követően a Bíráló Bizottság a benyújtott Pályamunkák elbírálása során kiválasztja azt a 10 legjobb Pályamunkát, amelyet tovább gondolásra érdemesnek ítél, és így azok Csapatai részt vehetnek a Verseny 2. fordulójában.

 

2. forduló

 

A 2. fordulóba továbbjutott Csapatok lehetőséget kapnak arra, hogy mind a helyszínt, mind az általuk javasolt témát és funkciót elmélyültebben vizsgálják, a koncepciójukat részletesebben kidolgozzák. A Pályázók feladata, hogy az első fordulóban kiválasztott helyszínt és turisztikai funkció működését részletesebben bemutassák, a választott helyszínen található barnamezős építészeti objektumokat, helyszínt megismertessék, a helyszínre javasolt koncepciót építészeti szempontból kidolgozzák és ábrázolják. Emellett a 2. fordulóban már szükséges vizsgálni a javasolt funkció környezetét, a fenntarthatósági szempontokat, valamint a turisztikai célú funkció marketing- és kommunikációs lehetőségeit.     Továbbá a második fordulóban benyújtandó Pályamunkában szintén szükséges az alábbiakat kidolgozni:

 

 1. Egy sematikus alaprajz, ahol a különböző terek nevei és alapvető funkciói felsorolva egyértelműsítve vannak
 2. A főbb terek funkcióinak bemutatása
 3. Látogatói útvonal tervezése, optimalizált látogatómenedzsment kidolgozása (honnan hová jut el a látogató, miket érint stb.)
 4. A projekt hosszútávú működésének bemutatása – mitől lesz a projekt életképes és profitábilis

 

A 2. forduló feladatához a pályázó Csapatok a Kiíróktól szakmai segítséget is kapnak. A 2. forduló ideje alatt minden továbbjutó csapat 2x1 óra (60 perc) mentorálásban részesül a turizmus és építészet területén, valamint további 1x1 óra (60 perc) felkészítésben részesül pitch tréner bevonásával. A 2. forduló ideje alatt minden csapatnak 2-2 alkalommal, alkalmanként 60 perc konzultációval lehetőséget biztosítunk arra, hogy a rozsdaövezetek turisztikai célú felhasználásában jártas, neves szakemberek mentorálása alatt dolgozzák ki pályázatuk következő prezentációját.

 

A két mentorálás ideje közötti időtartamban a pályázó csapatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a második fordulóban leadni kívánt pályamunkájuk draft, tehát előkészületi verzióban feltöltsék a pályázati rendszerre abból a célból, hogy a mentorok áttekinthessék azt és pontosabb tanácsokat adhassanak a végleges anyag elkészítését és leadását illetően a második mentorálás alkalmával.

 

A Verseny 2. fordulójára benyújtandó munkarész:

 

Egyetlen, legfeljebb 20 oldalas (A3 méretű) kreatív prezentáció (elfogadott formátum: pdf, felbontás: 300 dpi). A prezentáció részét képezhetik tervek, képek, kézi vagy digitális technikával készített ábrák, rajzok, feliratok, szövegek stb. A tervek építészeti kidolgozására, formátumára és részletezettségére nincs előírás, de az ötletek minél kreatívabb formátumban történő feldolgozása támogatott. A prezentációnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyből a csapat és annak pályázatra reflektáló gondolatai megismerhetőek. Kérjük, hogy a kreatív prezentációk megközelítőleg egyenlő arányban (50%-50%) tartalmazzák a turisztikai és az építészeti megközelítést, ne csak tisztán egyikről vagy másikról szóljon a Pályamunka. A második forduló végén, a díjátadó esemény napján egy élőben megrendezett Pitch esemény keretén belül a Csapatoknak be kell mutatni a Pályamunkájukat, amely a végső pontszám részét képezi. A Pitch eseményen legalább 2 Csapattagnak részt kell vennie.

 

A Pályamunkák 1. és 2. körös értékelésekor nem jelent hátrányt, ha az nem tartalmazza az alábbi ismérvek valamelyikét:

 1. A tulajdonosi viszonyok (bérlés, felvásárlás problémaköre)
 2. Talajszerkezeti, biztonságtechnikai adottságok (szennyezettség, erózió stb.)
 3. Jogi kérdéskörök (például műemlékre vonatkozó korlátozás)

 

A Pályázók és így ennek megfelelően a Csapatok az alábbi kategóriákban nyújthatnak be Pályamunkát:

 

 

1. kategória : Épület lépték - funkcióját vesztett, elhagyatott épület, nem kizárólagosan, de például: gyárépület, ipari létesítmény, raktár, malom stb. A kategóriába elsősorban az épületekkel és azok közvetlen, szűk környezetével foglalkozó ötleteket várjuk, amelyek esetében funkcióváltással, kisebb léptékű hozzáépítéssel vagy belső átalakítással az új funkció létrehozható.

 

2. kategória:  Terület és Telek lépték - funkcióját vesztett, rozsdaövezeti akcióterület, nem kizárólagosan, de például: vasútállomás, bányászati, vagy kőfejtő terület, egyéb funkciót betöltő telekegyüttesek. A kategóriába elsősorban a nagyobb léptékű telkekkel vagy területekkel kapcsolatos ötleteket várjuk, amelyeknek részét képezhetik funkciójukat vesztett épületek is, de az ötletek hangsúlyosabb részét képezi a beépítetlen, szabad területek vagy városépítészeti kapcsolatok újragondolása. (Ez esetben a pályamunkának nem alaprajzot, hanem funkció elrendezést, helyszínrajzot kell tartalmaznia).

    

A cél, mindkét kategória esetében, hogy a megálmodott koncepció turisztikai funkcióra vonatkozzon például, de nem kizárólagosan: szálláshely, vendéglátóegység, kiállítótér, rendezvényhelyszín, közösségi tér, múzeum vagy múzeumpedagógia egység, látogatóközpont stb.

 

A Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának (a továbbiakban: „Csapatvezető”) az első forduló benyújtása során meg kell adnia, hogy mely kategóriában szeretnének Pályamunkát benyújtani.

 

A Csapat minden egyes Pályázója egyénileg és csapatként is szavatolja és garantálja, hogy sem a Pályamunka, sem annak egyetlen eleme, sem a Pályamunkában felhasznált bármely dokumentum, kép, videó stb. nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb jogait, jogos érdekét. A Csapat minden egyes Pályázója szintén szavatolja, hogy olyan ötlet nem kerül benyújtásra, amely már más platformon díjazásra, valamint nagyközönség előtt bemutatásra került. A Csapat minden egyes Pályázója kötelezettséget vállal arra és elfogadja, hogy abban az esetben, ha megszegi a fenti bekezdésben foglaltak szavatosságát akkor a Versenyből automatikusan kizárásra kerül.

 

 

VI. Pályamunka benyújtásának módja, Verseny közzététele

 

A Pályamunkák benyújtásának helyszíne és módja: meghatározott online rendszeren keresztül történik (a továbbiakban: Online Rendszer), amely az alábbi weboldalon érhető el: revitalizator.check-inn.hu. Ez az Online Rendszer egy erre a célra speciálisan kialakított felület, mely lehetőséget biztosít a Pályamunkák benyújtására, majd a bírálatok elvégzésére és nyomon követésére.

A Versenyre történő regisztráció során a Csapatvezető regisztrálja a Csapatot azzal, hogy megadja a Csapat nevét, a Csapatban részt vevő másik két Pályázó e-mail címét, valamint az alábbi, saját személyes adatait:

 

 

 1. Név
 2. Születési dátum
 3. Telefonszám
 4. E-mail cím
 5. Felsőoktatási intézmény neve (ahol aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és amely intézmény képviseletében a Pályamunkát be kívánja nyújtani)

 

A Kiírók a Csapatban részt vevő másik két Pályázó – Csapatvezető által megadott – e-mail címére megküldenek a Verseny regisztrációs felületére mutató egyedi linket, ahol a Csapatban részt vevő másik két Pályázó nyilatkozhat, hogy a Versenyen az adott Csapat tagjaként részt kíván-e venni. Amennyiben igen, a Versenyre történő regisztráció során a Csapatban részt vevő másik két Pályázó köteles

 1. elfogadni a jelen Versenykiírást;
 2. nyilatkozni arról, hogy a Csapatvezetőt a Csapat nyilatkozattételre jogosult tagjaként fogadja el;
 3. megadni a jelen pontban meghatározott személyes adatait.

 

A Pályázó álnév, illetve obszcén, méltatlan név megadásával nem jogosult részt venni a Versenyen és a személyes adatai valódiságát a CheckINN felhívásra hitelesen, érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni köteles. A nem valós adatokkal részt vevő Pályázókat a CheckINN kizárhatja a Pályázatból.

 

A Verseny első fordulójára elkészített Pályamunka benyújtása során a Csapatvezetőnek csatolnia kell a csapattagok aktív hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot, valamint az egyes csapattagok által a jelen Versenykiírás I. sz. melléklete szerinti nyilatkozatát arról, hogy a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában mindegyik Pályázó térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyez a CheckINN részére, a jelen Versenykiírásban meghatározott feltételek szerint;

 

Az Online Rendszer struktúrájában követi a Pályázat tartalmi kiírásában meghatározottakat, a bírálatok egyszerű elvégzésének érdekében. Kizárólag azon Pályamunkák minősülnek benyújtottnak, amelyek határidőre beérkeznek (feltöltésre kerülnek) az Online Rendszerbe. A passzív hallgatói jogviszony kizáró ok.

 


 

VII. A Verseny ütemezése, határidőkre vonatkozó információk

 

Tevékenység

Dátum   

A verseny meghirdetésének napja

2024.04.01. 

Első forduló, jelentkezési időszak

2024.04.01-2024.05.15. 

Első forduló, jelentkezési időszak lezárulta

2024.05.15. 23:59:59

Első körös bírálat (továbbjut-e vagy sem) 

2024.05.16-2024.05.30. 

Második forduló

2024.06.01-2024.07.31.

Első mentorálás

2024.06.17-2024.06.21. 

Második mentorálás

2024.07.08-2024.07.12.

Második forduló lezárulta

2024.07.31. 23:59:59

Második körös bírálat

2024.08.01-2024.08.22.

Pitch felkészítés

2024.09.02-2024.09.06.

Pitch és eredményhirdetés

2024.09.12. 

 

A fent jelzett határidők bármely Pályázó általi elmulasztása jogvesztő jellegű.

 

VIII. Pályamunkák elbírálása

 

A Pályamunkák elbírálása két fordulón keresztül történik. Az első forduló során kiválasztásra kerül az a maximum 10 db legjobb ötlet, amelyek további kidolgozásra érdemesek, és továbbjutnak a második fordulóba.

 

Minden egyes Pályamunkát a CheckINN és a MOME által közösen felkért három bíráló (a továbbiakban: „Bíráló”) bírál el, mely az alábbiak szerint részleteződik:

 

Első forduló bírálat  

 Megnevezés

 Pontozási skála

 Helyszínjavaslat. lokáció (terület / épület)

 0-10 pont

 Turisztikai funkció újszerűsége

 0-10 pont

 Vizuális bemutatás   

 0-10 pont

 

Második forduló bírálata  

 Megnevezés

 Pontozási skála

 Az adott, elhagyatott rozsdaövezeti terület / épület bemutatása

 0-10 pont

 A turisztikai funkció bemutatása

 0-10 pont

 Környezeti hatások, fenntarthatóság   

 0-10 pont

 Marketing, kommunikációs lehetőségek

 0-10 pont   

 Vizuális bemutatás minősége

 0-10 pont   

 Pitch

 0-10 pont

 

A CheckINN és a MOME minden Csapatot az Online Rendszeren keresztül értesít arról, hogy a Csapat Pályamunkája bejutott-e az elbírálás második fordulójába, illetve, hogy a Csapat Pályamunkája milyen eredménnyel zárult.

 

A 2. forduló ideje alatt minden továbbjutó csapat 2x1 óra (60 perc) mentorálásban részesül a turizmus és építészet területén, valamint további 1x1 óra (60 perc) felkészítésben részesül pitch trénerrel a CheckINN, valamint a MOME által közösen felkért mentoroktól. A mentorálás során a csapatok segítséget kapnak az ötletük kidolgozásához. A mentorálás történhet online, valamint személyes találkozó formájában is, melyet a mentor határoz meg. Mind turisztikai, mind építészeti mentorálásra sor kerül egyszer a közös munka elején, egyszer pedig a második forduló végén. A mentortalálkozók beosztásában és szervezésében a CheckINN közreműködik.

 

IX. Bírálók

 

A CheckINN és a MOME olyan szakembereket kér fel közösen a Pályamunkák elbírálására, akik képesek az innovációt különböző aspektusaiban értékelni, többek között a szállodaipar, a turizmus-gazdaságtan, a közgazdaságtan, építészet és a design-művészet területéről. A Bírálók személyéről és számáról a beérkezett Pályamunkák függvényében dönt. Nem lehet Bíráló olyan személy, aki a második fordulóban mentor-tevékenységet végez.

 

 

X. Díjazás

 

A Versenyben a két forduló alapján legmagasabb összpontszámot elérő 2 db csapat kerül díjazásra.

 

A 2 db díjnyertes Csapat (csapatonként) nettó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint díjazásban részesül ösztöndíj formájában a CheckINN -től. A Csapat tagjai – mindkét díj esetében - ezen díjra egymás között egyenlő arányban jogosultak.

 

XI. Eredményhirdetés

 

Az eredmények közzétételére az Online Rendszerben kerül sor. Az eredmények nagyközönség számára történő kihirdetésére a CheckINN díjátadó eseményt szervez. A díjátadó esemény megtartásáról és annak részleteiről a CheckINN és a MOME a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja a Pályázókat.

 


 

XII. Kizárás

 

A CheckINN jogosult arra, hogy a Verseny bármely fázisában bármely Pályázót kizárjon a Versenyből, ha az megszegi a jelen Versenykiírásban foglaltakat vagy olyan magatartást tanúsít, amely jelen Verseny céljával, akár a Verseny, akár a CheckINN vagy a MOME szellemiségével össze nem egyeztethető.

Pályázatból ki vannak zárva a CheckINN és a MOME munkavállalói, a Bírálók és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.

 

XIII. Egyéb rendelkezések

 

Ha a Kiírók megítélése szerint az egyedi Csapatnév a jelen pontban foglalt követelményeket nem teljesíti, úgy a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagját 3 munkanapos határidő kitűzése mellett a Csapat nevének megváltoztatására hívják fel. Ha a Csapat ezen határidőt elmulasztva a Csapat nevét a jelen pontban foglaltak figyelembevételével nem módosítja, úgy a CheckINN a Csapatot (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázót) a Versenyben való részvételből a jelen Versenykiírásban írtak szerint kizárhatja.

 

Abban az esetben, ha adott Csapat vonatkozásában a Pályamunka benyújtását követően bármely olyan körülmény merül fel, amely alapján a Csapatnak a Pályamunka benyújtásakor meglévő tagjai közül bárki, akár a jelen Versenykiírásban írtak miatt vagy egyéb okból nem vehet részt, vagy nem tud részt venni a Verseny további fázisában, a Csapat meglévő tagjai méltányossági kérelmet írhatnak a Kiíróknak annak érdekében, hogy a Csapat - és így a további Pályázók - részt vehessenek a Verseny további fázisaiban. A kérelemben ismertetniük kell a fennálló helyzetet és azt, hogy csökkentett létszámban kívánnak-e a Versenyben a továbbiakban is részt venni. A CheckINN részéről ezen kérelmek elbírálásában a CheckINN mindenkori ügyvezetője vesz részt. A CheckINN A kérelem átvételét követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

 

A jelen Versenykiírás VI. pontjának megfelelően, minden egyes Pályázó köteles a Verseny első fordulójára elkészített Pályamunka benyújtásakor írásban nyilatkozni a CheckINN felé, hogy a Pályamunka benyújtásával a – mind a Verseny első, mind a második fordulójában - benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül valamennyi felhasználási módra és médiára vonatkozó, térben és időben korlátlan, allicenciába adható, nem kizárólagos felhasználási engedélyt és átdolgozási jogot biztosít a CheckINN részére azzal, hogy a Pályázót természetesen megilleti a neve feltüntetésének joga. A Pályázó tudomásul veszi azt is, hogy az CheckINN jogosult arra, hogy ezen felhasználási és átdolgozási jogot harmadik személyre ruházza át. A Pályázó felelősséget és jogszavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályamunka jelen bekezdés szerinti felhasználását korlátozná vagy kizárná.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályázó nevére hivatkozást, a CheckINN által vagy a CheckINN megbízásából harmadik személy által a Pályázóról jelen Versennyel összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt és ennek átdolgozását is a CheckINN időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Verseny vagy annak tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Verseny keretében a hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat, a CheckINN fizeti meg a hatóságok felé.

A Pályázó a Pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és tudomásul veszi a Pályázat elbírálásában résztvevő Bírálók döntését.

 

A CheckINN kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a jelen Pályázat feltételeit alapos indokkal módosítsa (ideértve a Pályázat estleges visszavonását is), illetve azt, hogy ne hirdessen nyertes Pályázót. A Pályázat feltételeinek alapos indokkal történő módosítása esetén a Pályázókat megilleti a jog, hogy a Pályamunkájukat indokolás nélkül visszavonják és a Pályázatuktól indokolás nélkül elálljanak. Az erre a döntésre vonatkozó tájékoztatást a CheckINN a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

Budapest, 2024. április 1.

 

 

CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

dr. Princzinger Péter

Matheidesz Réka

ügyvezető

vezérigazgató

 

 

 

 

I. sz. melléklet – Versenykiírással kapcsolatos nyilatkozatok

 

 

Alulírott Pályázó (Pályázó neve: _______________________; Pályázó születési dátuma: _______________________; Pályázó telefonszáma: _______________________; Pályázó e-mail címe: _______________________) a Versenykiírás megismerését követően az alábbi kifejezett nyilatkozatokat teszem:

 

 1. A Versenykiírásban meghatározottak szerint mind a Verseny első fordulójában, mind a második fordulójában benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan, harmadik személyeknek allicenciába adható felhasználási jogot engedélyezek a CheckINN részére, a Versenykiírásban meghatározott feltételek szerint;

 

 1. Kifejezetten szavatolom és jótállom, hogy a Pályamunkák vagyoni jogaival, mint annak szerzője a Csapat többi tagjával együtt jogosult vagyok rendelkezni. Szavatolom továbbá, hogy a Pályamunkák per-, teher- és igénymentesek, valamint a Pályamunkákra vonatkozóan, vagy azzal kapcsolatban harmadik személynek nincs semmilyen jogcímen olyan igénye, követelése, amely CheckINN Pályamunkákkal kapcsolatos felhasználási jogosultságát bármilyen mértékben korlátozza, vagy kizárja.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy CheckINN-t nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályamunkákkal kapcsolatosan.

 

 1. (iv) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a nevemre hivatkozást, a CheckINN által vagy a CheckINN megbízásából harmadik személy által a rólam a Versennyel összefüggésben készített kép- és/vagy hangelvételt és ennek átdolgozását is a CheckINN időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Verseny, vagy annak tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére a Versenykiírásban foglaltakkal összehangban.


 2. Kijelentem, hogy szeretnék információt és felvilágosítást kapni a CheckINN Kft. pályázatairól, eseményeiről, egyéb híreiről és szolgáltatásairól. Ezért, hozzájárulásomat adom, hogy a CheckINN Kft. ebből a célból adatkezelőként gyűjtse, kezelje és használja a nevem, az elérhetőségeim. 

 

E-mail útján

[ ] igen                                                 [ ] nem

E-mail cím (ha eltér a jelentkezési laptól)

 

 


Kelt: ____________________________________

 

Pályázó aláírása

 

 

______________________________

 

Előttünk, mint tanúk előtt

 

Tanú1

Név:

Lakcím:

Szig. szám:

Aláírás:

Tanú2

Név:

Lakcím:

Szig. szám:

Aláírás: